ประวัติและผลงาน
จตุพล พรหมมี

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
3357 เปรียญธรรม ปธ.4 2535
3358 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 2545
3359 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บูรพา ไทย 2548
3361 ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh University อินเดีย 2554

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]