ประวัติและผลงาน
ณรงค์ เชื้อบัวเย็น

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
555 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Thailand 2553

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 1 0.2 บทบาทของพระสงฆ์กับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในยุคสงครามเย็น(The monk’s role and national security policy in the Cold War) 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017

[ ประเภท ]