ประวัติและผลงาน
เขมจิรา พิทักราษฎร์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
257 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา Thailand 2551

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 1 0.2 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Cultural Ecology with Sustainable Development งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เรื่อง วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑

[ ประเภท ]