ประวัติและผลงาน
รศ.ดร.พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร/ญาณสิทธิพัฒน์)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2182 เปรียญธรรม 9 2532
2183 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2543
583 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2549
747 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2558

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
รัฐประศาสนศาสตร์ [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
พระพุทธศาสนา [เอก] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
พระพุทธศาสนา [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
รัฐประศาสนศาสตร์ [เอก] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์
พระพุทธศาสนา [โท] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 5 0.8 พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.(๒๕๕๙)“ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย” วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓(กันยายน-ธันวาคม)
2 2559 4 0.6 การวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาล้านนา วรสารวิชาการ รมยสาร

[ ประเภท ]