ประวัติและผลงาน
ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
3724 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย 2528
3725 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย 2548
3726 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดูษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไทย 2555

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
รัฐประศาสนศาสตร์ [เอก] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ [เอก] อ.รผช.หลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 5 0.8 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2 2560 5 0.8 การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึกในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
3 2560 5 0.8 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
4 2560 5 0.8 กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

[ ประเภท ]