ประวัติและผลงาน
ดร.บรรพต แคไธสง

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1488 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2543
1489 ปริญญาโท M.A. Philosophy Madras Christian College India 2547
1490 ปริญญาเอก Ph.D Philosophy University of Madras India 2553

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
พระพุทธศาสนา [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ปรัชญา [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ปรัชญา [โท] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2558 2 0.4 The Solution of Problems in the Society by Buddha-dharmma Proceedinge of IC-HUSO 2015
2 2556 0 0 Lingual Wisdom of Buddhadasa Bhikkhu:Human Language and Dharma Language(Bhasa Khon Bhasa Dharma) Proceedings of ICLC 2013 The 5th Internal Conferrence on Language and Communication
3 2560 1 0.2 เจตจำนงเสรีในจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

[ ประเภท ]