ประวัติและผลงาน
พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2570 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-221 พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2546
2571 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-226 ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2550
2572 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2-22-221 การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2558 1 0.2 ภาวะผู้นำเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

[ ประเภท ]