ประวัติและผลงาน
ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1738 เปรียญธรรม เปรียญธรรม 9 2547
1737 ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา ม.นเรศวร ไทย 2550
1735 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 1 0.2 กระบวนเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
2 2560 2 0.4 รูปแบบการตัดสินใจตามหลักพุทธจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
3 2560 1 0.2 ศีลข้อ 3 หนทางสู่สันติสุขในสังคมไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
4 2560 2 0.4 กลยุทธ์การให้คำปรึกษาของพระพุทธเจ้าในพระสูตร. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1.
5 2560 1 0.2 การเสริมสร้างความรักแบบยั่งยืนตามหลักพุทธจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
6 2560 5 0.8 การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา วารสารสันติศึกษาปริทัทรรศน์ มจร
7 2560 1 0.2 การเยื่ยวยาและพํฒนาจิตใจมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
8 2560 1 0.2 กาเมสุมิจฉาจารสิกขาบทเพื่อสังคมไทย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

[ ประเภท ]