ประวัติและผลงาน
พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์) สุจิณฺโณ (จันทร์งาม)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2558 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-221 พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2547
2559 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-221 พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2553
2560 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2-22-221 การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2557

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2558 1 0.2 ระบบนิเวศวิทยา : กระบวนบริหารจัดการเชิงพุทธจากพื้นที่นาสู่พื้นที่ป่า งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

[ ประเภท ]