ประวัติและผลงาน
พระครูวศินวรกิจ (วิชาญ) ชาตวีโร (แดงประไพ)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2552 ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 2547
2553 ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 2551
2554 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2558

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2558 1 0.2 พุทธศิลป์ : การอนุรักษ์และการจัดการเชิงพุทธบูรณาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

[ ประเภท ]