ประวัติและผลงาน
พระครูใบฎีกา สุวินท์ สุวิชาโน (สอนเล็ก)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2573 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-221 การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2552
2574 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-221 การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2554
4338 ปริญญาเอก พทุธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 4-44-443 การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2558 1 0.2 พุทธบูรณาการ : การบริหารจัดการมิติใหม่ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

[ ประเภท ]