ประวัติและผลงาน
เอกชัย พัฒนสิงห์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1764 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2547
1765 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา ม.มหาสารคาม ไทย 2550
4659 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2561

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 1 0.2 พุทธวิธีการให้คำปรึกษาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
2 2560 5 0.8 การเสริมสร้างความรักแบบยั่งยืนตามหลักพุทธิจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
3 2560 5 0.8 การจัดความโกรธด้วยวิะีการทางพุทธจิตวิทยา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
4 2560 1 0.2 พุทธวิธีการให้คำปรึกษาที่ปรากฎในพระพุทธศาสนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
5 2560 1 0.2 การบูรณาการอินทรีสังวรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามคติทางพระพุทธศาสนา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
6 2560 1 0.2 วัฒนธรรมฮีตสิบสองของบ้านหนองใฮ ตำบลตลาดโพธฺิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
7 2560 1 0.2 การเยี่ยวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
8 2560 5 0.8 คติความเชื่อที่ปรากฎในพิธีกรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
9 2560 4 0.6 ความรักในพระพุทธศาสนา 20 มีนาคม 2560
10 2560 4 0.6 กาเมสุมิฉาจารสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย 6 สิงหาคม 2559
11 2560 5 0.8 การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

[ ประเภท ]