ประวัติและผลงาน
พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ/บุตรโสภา)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1761 ปริญญาตรี ศาสนาศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย ไทย 2530
1762 ปริญญาโท Master of Arts(Educational Administration) Educational Administration Educational Administration Pune University India 2552
1763 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Buddhist Studies) Buddhist Studies Buddhist Studies Magadh University India 2552

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 5 0.8 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนการสอนของครูองคการบริหารส่วนตำบลสุงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วารสานสันติปริทัศน์

[ ประเภท ]