ประวัติและผลงาน
พระมหา อภิสิทธิ์ วิริโย (จอดนอก)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1756 เปรียญธรรม เปรียญธรรม 9 2551
1757 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2551
1758 ปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2556

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 0 0 วัฒนธรรมฮีตสิบสองของชาวบ้านหนองไฮ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
2 2560 1 0.2 คติความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
3 2560 0 0 การบูรณาการอิทรีย์สังวรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามคติทางพระพุทธศาสนา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

[ ประเภท ]