ประวัติและผลงาน
พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร (มาลาไธสง)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1753 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2545
1754 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2551
1755 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Phychology Dr.Babasahep Ambedkar Marathawada University India 2554

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 5 0.8 คติความเชื่อที่ปรากฎในพิธีกรรมของชาวจังหวัดบุรีัมย์ วารสารสันติศึกษาปริทัทรรศน์ มจร
2 2560 5 0.8 การเสริมสร้างความผาสุกทางทางจิตวิญญาณของผู้สุงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา วารสารสันติศึกษาปริทัทรรศน์ มจร
3 2560 4 0.6 วัฒนธรรมฮีตสิบสองของชาวบ้านหนองไฮ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 20 มีนาคม
4 2559 5 0.8 การบูรณาการอินทรียสังวรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามคติทางพระพุทธศาสนา ารประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.วิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

[ ประเภท ]