ประวัติและผลงาน
โฆษิต คุ้มทั่ว

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1742 ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต การสอนสังคมศึกษา ม.มหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2539
3574 ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2549

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 5 0.8 การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สุงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา วารสารสันติศึกษาปริทัทรรศน์ มจร
2 2560 5 0.8 ความรักในพระพุทธศาสนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
3 2560 5 0.8 กาเมสุมิจฉาจารสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัั้งที่ 4
4 2560 5 0.8 กาเมสุมิจฉาจารสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัั้งที่ 4

[ ประเภท ]