ประวัติและผลงาน
อรอนงค์ วูวงศ์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1219 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Psychology Magadh University India 2011
675 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต Business, administration and law การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ไทย 2536
1218 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Education หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย 2543

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2554 10 1 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 2561 8 1 วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา
3 2561 5 0.8 อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือ วารสารสันติศึกษาปริทัศน์ มจร. Journal of MCU Peace Studiesปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๓๐๗-๑๓๑๙.
4 2559 0 0 การมีส่วนร่วมการเรียนสารสนเทศของนิสิตรายวิขาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รวมบทความวิจัย
5 2559 0 0 แนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนิสิต คณะครุศาสตร์รายวิชาการปลูกฝังวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รวมบทความวิจัย
6 2558 6 1 บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพ๊วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

[ ประเภท ]