ประวัติและผลงาน
ปุญยวีร์ มงคงพิพัฒน์พร

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1214 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 1-00-000 สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2550
1215 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1-00-000 การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2553

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 10 1 สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

[ ประเภท ]