ประวัติและผลงาน
นวัชโรจน์ อินเต็ม

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2474 เปรียญธรรม ป.ธ.๖ คณะจังหวัดแพร่ ไทย 2538
1220 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 1-00-000 การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2539
1221 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 1-00-000 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2542

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2559 4 0.6 The Application of Buddhamma Principle in solution Gambling of community in Phrae Province Jibs Journal of Internation Buddhist Studies. Vol. 7 No 1 (January – June 2016)
2 2560 1 0.2 การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย
3 2560 10 1 มรดกทางวัฒนธรรมกับสังคมไทย มรดกทางวัฒนธรรมกับสังคมไทย
4 2558 10 1 พระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
5 2551 10 1 แต่งแปลบาลี แต่งแปลบาลี
6 2560 1 0.2 กระบวนการสร้างและการใช้องค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถ่ินในจังหวัดแพร่ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี Proceedings พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0

[ ประเภท ]