ประวัติและผลงาน
ชลธิชา จิรภัคพงค์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
672 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย 2540
1204 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2544
1205 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย 2557

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2558 10 1 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 2558 10 1 มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรังปรุง) มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรับปรุง)
3 2561 5 0.8 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๙๙ – ๑๐๘.
4 2560 1 0.2 การจัดการสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ ๔ “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
5 2559 10 1 มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรับปรุง) มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรับปรุง)
6 2555 10 1 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
7 2560 0 0 รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
8 2560 0 0 แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
9 2556 1 0.2 คุณภาพการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รวมบทความวิจัยการสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (การประชุมที่มี Proceeding)
10 2559 6 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนจังหวัดแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[ ประเภท ]