ประวัติและผลงาน
ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
723 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ไทย 2532
4316 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 1-14-142 การประถมศึกษา สถาบับราชภัชอุตรดิต์ ไทย 2540
1201 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต Education การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2544
1622 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Business, administration and law รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไทย 2554

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตแพร่

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 0 0 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๗๙-๑๙๑.
2 2560 1 0.2 การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
3 2560 0 0 ศาสตร์พระราชากับความเป็นครูในสังคมยุคดิจิทัล ศาสตร์พระราชากับความเป็นครูในสังคมยุคดิจิทัล
4 2559 10 1 ความเป็นครู ความเป็นครู
5 2561 5 0.8 อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือ วารสารสันติศึกษาปริทัศน์ มจร. Journal of MCU Peace Studiesปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๓๐๗-๑๓๑๙.
6 2561 5 0.8 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๙๙ – ๑๐๘.
7 2558 5 0.8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมทักษะการคิิดในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษาของนิสิตสาขาวิชาสัมคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทบาลัย วิทยาเขตแพร่ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
8 2555 0 0 เศราฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต
9 2555 0 0 เศราฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต
10 2557 0 0 เศรษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต
11 2555 1 0.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
12 2558 5 0.8 บทบาทของพระสังฆาธการในการอนุรักษและส่งเสรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่นในจังหวัดแพร่ วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
13 2559 5 0.8 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชุมชนจังหวัดแพร่ RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
14 2559 5 0.8 ลิลิตพระลอ : การเสริมสร้างการเรียนรู้และจริยธรรมทางสังคม วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

[ ประเภท ]