ประวัติและผลงาน
พระมหา สิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1050 เปรียญธรรม ประโยค 4 2-22-221 บาลี ไทย 2543
1051 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-222 ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2546
1052 ปริญญาโท Master of Arts 2-22-222 English Pune India 2550
1053 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in English 2-22-222 English Pune India 2557

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตอุบลราชธานี
การสอนภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตอุบลราชธานี

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 4 0.6 A Study of Direct and Indirect Speech acts in George Bernard Shaw’s Selected Plays: Candida, Man and Superman and Arms and the Man Shodh Drishti/ปีที่ ๘, ฉบับที่ ๘, (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๓–๑๗๐

[ ประเภท ]