ประวัติและผลงาน
ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
968 เปรียญธรรม ประโยค 3 บาลี ไทย 2542
94 ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Thailand 2545
195 ปริญญาโท Master of Arts Linguistics BANARAS HINDU India 2549
428 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Linguistics Linguistics Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur India 2558

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตอุบลราชธานี
การสอนภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตอุบลราชธานี

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2559 1 0.2 อิทธิพลคติความฃื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน
2 2559 1 0.2 องค์กรแห่งความสุข : ธรรมโอสถกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่
3 2559 1 0.2 หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่าม ในชุมชน ผู้ไทเชิงพุทธ
4 2559 1 0.2 หลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกต์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5 2559 1 0.2 สื่อสีขาว : พัฒนาการรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
6 2559 1 0.2 สัมมาทิฏฐิกับการแก้ปัญหาของสังคมไทยในยุคปฏิรูป
7 2559 8 1 สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ
8 2559 2 0.4 สมชีวิตา : แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙)
9 2559 2 0.4 สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
10 2559 5 0.8 สภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11 2559 2 0.4 สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย
12 2559 0 0 ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส
13 2559 1 0.2 ศึกษาวิเคราะห์กรุณารสที่ปรากฏในกลอนแหล่อีสานเรียกวิญญาณ
14 2559 4 0.6 ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
15 2559 1 0.2 ศึกษาเปรียบเทียบความกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญากับความกตัญญูกตเวทีในปรัชญาขงจื้อ
16 2559 1 0.2 ศึกษาบทบาทของเทวดาในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
17 2559 1 0.2 ศึกษาทัศนะคติเรื่องพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล
18 2559 1 0.2 ศึกษาทัศนะคติเรื่องพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล
19 2559 1 0.2 ศึกษาทัศนคติเรื่องพระอรหันในสมัยพุทธกาล
20 2559 4 0.6 ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนมองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
21 2559 1 0.2 วิธีการเจริญธรรมนุปัสสนาเพื่อพัฒนาชีวิต
22 2559 0 0 วิเคราะห์หลักจิตนิยามในฐานะมโนสำนึกทางศีลธรรมสากล
23 2559 1 0.2 วิเคราะห์แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู้ติดตัวมาแต่กำเนิดในพุทธปรัชญาเถรวาท
24 2559 1 0.2 วิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห์ เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถรวาท
25 2559 4 0.6 วันมหาปวารณาสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยเชิงพุทธ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
26 2559 2 0.4 วัดกับการบริหารจัดการตามแนวรัฐประศาสนศาสตร์
27 2559 5 0.8 วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธ์ุไทย-มอญ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
28 2559 1 0.2 วัฒนธรรมตื่นรู้แห่งประชาคมอาเซียน
29 2559 1 0.2 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ ความรัก พระ น้ำมนต์ และผ้ายันต์ ?: กรณีศึกษาทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ชิตี้ และน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์
30 2559 4 0.6 รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทย วารสารวิจัยพุทธศาสตร์
31 2559 1 0.2 รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
32 2559 5 0.8 รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
33 2559 1 0.2 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34 2559 1 0.2 รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม
35 2559 1 0.2 รากฐานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
36 2559 11 1 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
37 2559 4 0.6 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
38 2559 12 1 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
39 2559 5 0.8 รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ : นโยบาย แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรสงฆ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์
40 2559 2 0.4 ระบบราชการไทยที่คนทั่วไปควรรู้
41 2559 5 0.8 ระบบการทำงานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
42 2559 5 0.8 ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ำดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
43 2559 1 0.2 มุมมองของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสถานภาพและบทบาทโสเภณี
44 2559 5 0.8 มังคลัตถทีปนี : ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
45 2559 0 0 มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน
46 2559 1 0.2 มงคลสูตร : กำเนิดและพัฒนาการ
47 2559 5 0.8 ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
48 2559 4 0.6 พุทธเศรษฐศาสตร์กับการเสริมสร้างดุลยภาพทางสังคม วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
49 2559 1 0.2 พุทธวิธีการให้คำปรึกษาที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
50 2559 1 0.2 พุทธประชารัฐกับการพัฒนาในยุคThailand ๔.๐
51 2559 2 0.4 พุทธธรรมกับการจัดการความขัดแย้ งในสังคมไทย
52 2559 4 0.6 พุทธจิตวิทยากับการเสริมสร้างจิตอาสาชุมชนเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์วิเคราะห์ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
53 2559 1 0.2 พุทธจริยสาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
54 2559 1 0.2 พุทธจริยสาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
55 2559 5 0.8 พุทธจริยศาสตร์เป็นจริยศาสตร์ประเภทอันตวิทยาหรือกรณียกรรม วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
56 2559 4 0.6 พุทธจริยศาสตร์ในพินัยกรรมพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
57 2559 5 0.8 พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒
58 2559 8 1 พระไตรปิฎกวิเคราะห์ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
59 2559 5 0.8 ผศ.กฤต ศรียะอาจ มหาจุฬาวิชาการ
60 2559 4 0.6 เปรียบเทียบทรรศนะการปกครองในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงกับคัมภีร์พระไตรปิฎก
61 2559 1 0.2 ปัจจัยสันนิสิตศีล: พระพุทธศาสนาสู่มุมมองต่อสังคมการบริโภค
62 2559 1 0.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
63 2559 2 0.4 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
64 2559 1 0.2 ประสิทธิภาพผลการใช้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
65 2559 5 0.8 ประวัติศาสตร์อักษรธรรมล้านนา ที่สำคัญกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วารสารมหาจุฬาวิชาการ วารสารปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑
66 2559 12 1 บารมีพระโพธิสัตว์ บารมีพระโพธิสัตว์
67 2559 5 0.8 บทวิจารณ์หนังสือ Philosophical Writing: An Introduction วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
68 2559 5 0.8 บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
69 2559 5 0.8 บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
70 2559 4 0.6 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
71 2559 1 0.2 แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมในสังคมไทย.
72 2559 4 0.6 แนวทางการพัฒนคณะสงฆ์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา : Sangha Development for Stability of Buddhism วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
73 2559 2 0.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
74 2559 2 0.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
75 2559 4 0.6 แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่นและการล่มสลายของท้องถิ่น วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
76 2559 1 0.2 แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสุตร.
77 2559 1 0.2 แนวคิดด้านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ
78 2559 2 0.4 แนวคิด ตัวชี้วัด องค์ประกอบ บทเรียน และการบูรณาการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ
79 2559 1 0.2 นาโค นาคี : ความเชื่อกับสถานะในการวางตน
80 2559 12 1 ธรรมประยุกต์ ธรรมประยุกต์
81 2559 1 0.2 ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดีสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
82 2559 2 0.4 ทุนมนุษย์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ : พุทธบูรณาการในองค์กรสมัยใหม่
83 2559 5 0.8 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : Social Capital and Development of Lifelong Learning Society วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
84 2559 2 0.4 ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ : Management skills, interpersonal Buddhist วารสาร มหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
85 2559 1 0.2 ไตรภูมิพระร่วง : จากหลักธรรมสู่อุดมการณ์การปกครอง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓
86 2559 1 0.2 ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย
87 2559 2 0.4 งานสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนานาชาติ
88 2559 2 0.4 งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
89 2559 0 0 คัมภีร์สุตตสังคหะ: การปริวรรต การแปลและการวิเคราะห์
90 2559 1 0.2 ความสัมพันธ์และขบวนการสร้างจิตสำนึกร่วมผ่านประเพณีสงกรานต์
91 2559 5 0.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผู้พันต่อองค์กรของบุคลากร สังคมศาสตร์ปริทรรศ์
92 2559 1 0.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตตามทัศนะพุทธปรัชญากรณี : ศึกษาสติบำบัดทุกข์ทางจิตของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑
93 2559 1 0.2 ความรักในพระพุทธศาสนา
94 2559 1 0.2 ความยุติธรรมเกี่ยวกับความตาย ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
95 2559 1 0.2 ความยุติธรรมเกี่ยวกับความตาย ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
96 2559 1 0.2 ความมั่นคงของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาตามหลักศีลห้า
97 2559 1 0.2 ความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทของสังคมไทยที่ก้าวสู่ศตวรรตที่ 21
98 2559 5 0.8 ความพึงพอใจของบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตต่อการเรียนการสอน และการให้บริการของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
99 2559 1 0.2 ความผาสุขทางจิตวิญญาณคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
100 2559 1 0.2 ความเป็นหญิง (Femininity) ของพระนางมัทรีในมหาชาติสำนวนอีสาน
101 2559 5 0.8 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของปราสาทหินพิมาย วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
102 2559 1 0.2 ความจำเป็นในการใช้มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
103 2559 4 0.6 ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการ ระหว่างพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
104 2559 1 0.2 ความขัดแย้งของสังคมไทยกับการแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ ๔
105 2559 1 0.2 ความกตัญญุูต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ตามแนววิถีของชาวไทยพุทธ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
106 2559 1 0.2 คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท องชาวพุทธศรีลังกา : ศึกษาวิเคราะห์อรรถกถาปุณโณวาทสูตร
107 2559 1 0.2 การสืบค้น การจัดระบบ การอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัด และการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ Buddhist Innovation for Developping Thailand
108 2559 4 0.6 การสอนสติปัฏฐาน ๔ สำหรับเยาวชน
109 2559 4 0.6 การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา : The Construction and Development of Models for youths’s Violent Behaviors Adjustment According to Buddhist Approach วารสารรัชต์ภาคย์
110 2559 1 0.2 การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม หลักศีล ๕
111 2559 1 0.2 การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
112 2559 1 0.2 การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
113 2559 1 0.2 การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในพุทธสถานที่ภูเขาคิชฌกูฏประเทศอินเดีย
114 2559 1 0.2 การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญููกตเวทิตาธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
115 2559 1 0.2 การศึกษาวจีสุจริตในพุทธศาสนาเถรวาท
116 2559 4 0.6 การศึกษาภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
117 2559 1 0.2 การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาส ในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
118 2559 1 0.2 การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชร
119 2559 1 0.2 การศึกษาใช้หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัมถสังวัตมิกธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในครอบครัว ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัยจ.บุรีรัมย์
120 2559 1 0.2 การศึกษาใช้หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัมถสังวัตมิกธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในครอบครัว ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัยจ.บุรีรัมย์
121 2559 1 0.2 การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาหลวงพ่อนาคของชุมชน วัดโพธิ์ชัยศรีบ้านแวง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
122 2559 1 0.2 การศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในครอบครัว ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
123 2559 4 0.6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
124 2559 0 0.2 การวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เรื่อง พระยาคันคาก
125 2559 5 0.8 การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
126 2559 1 0.2 การเยียวยาและการพัฒนาจิตใจมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา
127 2559 9 1 การพึ่งพาป่าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รายงานการวิจัยการพึ่งพาป่าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
128 2559 4 0.6 การพึ่งพาป่าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
129 2559 1 0.2 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคโลกภิวัตน ์ด้วยหลักธรรรมทางพระพุทธศาสนา รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
130 2559 4 0.6 การพัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ยั่งยืน : Temple Development to Sustainable Cultural Learning Center วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
131 2559 1 0.2 การพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขา
132 2559 5 0.8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธบูรณาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์
133 2559 2 0.4 การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธรรม
134 2559 1 0.2 การพัฒนาคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
135 2559 5 0.8 การพัฒนาข้อเสนอและรูฎปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา วารสาร มจร. คณะสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Social Science Review
136 2559 1 0.2 การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนภาคอีสาน
137 2559 1 0.2 การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนภาคอีสาน
138 2559 4 0.6 การพนันกับกีฬามวยไทย วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
139 2559 1 0.2 การเผยแพร่ธรรมะผ่านระบบหอกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
140 2559 1 0.2 การปรับใช้โอสถในเภสัชชขันธกะเพื่อการรักษาโรคในปัจจุบัน
141 2559 2 0.4 การปฏิรูปการศึกาโดยอาศัยแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) : Education Reform Based on Educational Concept of Phrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto) วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
142 2559 1 0.2 การปฏิบัติธรรมในจูฬธัมมสมานทานสูตร
143 2559 1 0.2 การปฏิบัติธรรมในจูฬธัมมสมาทานสูตร
144 2559 1 0.2 การบูรณาการอินทรียสังวรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามคติทางพระพุทธศาสนา
145 2559 1 0.2 การบูรณาการอินทรียสังวรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามคติทางพระพุทธศาสนา
146 2559 1 0.2 การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
147 2559 2 0.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วม : The Participative Management ดร.นิเวน์ วงศ์สุวรรณ, วารสาร มหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
148 2559 2 0.4 การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนา
149 2559 12 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
150 2559 1 0.2 การบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สังคมเข้มแข็ง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
151 2559 1 0.2 การทำงานองค์กรภาครัฐยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในมิติระบบอิเล็กทรอนิกส์กับการบริหารงานและการให้บริการสู่ภาคประชาชน
152 2559 0 0 การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศีล 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
153 2559 1 0.2 การตีความหลักคำสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร์ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท
154 2559 4 0.6 การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑
155 2559 0 0 การเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบถเดินจงกรม ตามหลักอนุปัสสนา ๗
156 2559 5 0.8 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
157 2559 1 0.2 การจัดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ห่างไกลจากโรค
158 2559 12 1 การจัดการเชืงกลยุทธ์ การจัดการเชืงกลยุทธ์
159 2559 4 0.6 การจัดการงานสารบรรณแนวใหม่
160 2559 1 0.2 การจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไท วารสารวิชาการแสงอีสาน
161 2559 2 0.4 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
162 2559 1 0.2 กาเมสุมิจฉาจาสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย
163 2559 1 0.2 กาเมสุมิจฉาจาสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย
164 2559 1 0.2 กาเมสุมิจฉาจาสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย
165 2559 1 0.2 กาเมสุมิจฉาจาสิกขาบทเพื่อสันติสุขในสังคมไทย
166 2559 0 0 กาตันตรไวยากรณ์
167 2559 4 0.6 กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
168 2559 1 0.2 กระบวนการสร้างความสามัคคีของรัฐตามแนวพระพุทธศาสนา
169 2559 5 0.8 The role of Maha Chosananda in Peace Building and Development of the Combodian Society Journal of MCU Peace Studies
170 2559 2 0.4 The Leadership in Accordance with the Principles of Good Governance of School Administrators in Basic Education in Muaeng District under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 1
171 2559 5 0.8 The Formation fo Acariya Sangha in Deli Region of China Journal of MCU Peace Studies
172 2559 2 0.4 Remaining Innovation in the Pristine Form: The Relevance of the Thai Forest Tradition to the Contemporary World
173 2559 6 1 Reading Comprehension Skill of Class XII Students in Government and Buddhist School - a Comparative Study Pune Research Scholar An International Multidisciplinary journal. Vol 2, Issue 1.
174 2559 6 1 Reading Comprehension Skill of Class XII Students in Government and Buddhist School - a Comparative Study Pune Research Scholar An International Multidisciplinary journal. Vol 2, Issue 1.
175 2559 5 0.8 Non-Greed Pratice and World Peace The 3rd International Association of Buddhist Universities (IABU) Conference
176 2559 2 0.4 National Seminar Department of Indo-Tibetan Studies, Visava-Bharati University, India
177 2559 5 0.8 Impressive similes of The Skillful Means in The Lotus Sutra: A Simile of the Magic City Journal of MCU Peace Studies
178 2559 12 1 Fundamental English ภาษาอังกฤษพื้นฐาน "Fundamental English" ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
179 2559 5 0.8 Chinese Pilgrims Record of Naland Mahavihara Journal of MCU Peace Studies
180 2559 5 0.8 Buddhist Economics of Happiness: A new Perspective Research Symposium on Buddhist Teachings for social Justice and Sustainable World Peace
181 2559 5 0.8 Buddhist Economics of Happiness: A new Perspective Research Symposium on Buddhist Teachings for social Justice and Sustainable World Peace
182 2559 6 1 Buddhist Ethics With Solving the Environmental Problems
183 2559 5 0.8 A study of Khat Si Set and Its Influence on Vientnamese Buddhism Journal of MCU Peace Studies
184 2559 4 0.6 A Study of Direct and Indirect speech Acts in Goerge Bernard shaw’s selected plays
185 2559 5 0.8 A concept of Reincarnation in Tibetan Buddhism The 3rd International Association of Buddhist Universities (IABU) Conference

[ ประเภท ]