ประวัติและผลงาน
เกริก พิสัยพันธ์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1054 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว รังสิต ไทย 2545
437 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไทย 2553

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การสอนภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตอุบลราชธานี
การสอนภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตอุบลราชธานี

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]