ประวัติและผลงาน
ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
66 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 3-34-345 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2558

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
รัฐประศาสนศาสตร์ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
รัฐประศาสนศาสตร์ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2559 1 0.2 การพัฒนาบุคลากรที่พึงประสงค์ตามแนวพระพุทธศาสนา

[ ประเภท ]