ประวัติและผลงาน
พระมหา อุดร อุตฺตโร

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1855 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 2549
1854 เปรียญธรรม เปรียญธรรม 9 ประโยค 2554
1856 ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 2554
285 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2558

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การบริหารการศึกษา [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
การบริหารการศึกษา [โท] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]