ประวัติและผลงาน
ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4266 เปรียญธรรม เปรียญธรรม 9 ประโยค 2539
1386 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-000 ภาษาสันสกฤต : ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย 2543
1385 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 1-00-000 มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 2548
1387 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1-00-000 การบริหารอุดมศึกษา มหาวิืทยาลัยภาคกลาง ไทย 2553

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การบริหารการศึกษา [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
พุทธบริหารการศึกษา [เอก] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
พุทธบริหารการศึกษา [เอก] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์
พุทธบริหารการศึกษา [เอก] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตนครสวรรค์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 4 0.6 กลยุทธ์เชิงพุทธกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รูปแบบ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราฃธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
2 2559 5 0.8 ศึกษาแนวคิดภาวะผู้นำของเลสลี่ ดับเบิ้ลยู รู และลอยด์ แอล โบฮาร์สเฟร็ค ซี ลูเนนเบอร์ และแอลลัน ซี ออร์นสเตน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
3 2559 5 0.8 ศึกษาแนวคิดภาวะผู้นำของเลสลี่ ดับเบิ้ลยู รู และลอยด์ แอล โบฮาร์สเฟร็ค ซี ลูเนนเบอร์ และแอลลัน ซี ออร์นสเตน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

[ ประเภท ]