ประวัติและผลงาน
ดร.ณรงค์ชัย ปินทรายมูล

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4192 ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2-22-000 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ไทย 2532
4189 ปริญญาตรี พธ.บ.(อังกฤษ) 2-22-000 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ไทย 2533
4193 ปริญญาโท M.A. (Linguistics) 2-22-000 ภาษาศาสตร์ Delhi University India 2536
4190 ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona India 2537
4194 ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) 2-22-000 ภาษาศาสตร์ University of Poona India 2538
160 ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Deccan College (Deemed to be University), India India 2542
3988 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2547
3989 ปริญญาโท M.A. 2-22-000 Linguistics Nanaras Hindu University India 2551
278 ปริญญาเอก Ph.D.Philosophy 2-22-000 Linguistics Banaras Hindu University India 2556

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ภาษาอังกฤษ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาศาสตร์ [โท] อ.รผช.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาศาสตร์ [โท] อ.รผช.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) [โท] อ.รผช.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]