ประวัติและผลงาน
ดร. วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ภาษาศาสตร์ [โท] อ.รผช.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) [โท] อ.รผช.หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]