ประวัติและผลงาน
พระมหา สุทัศน์ ติสฺสารวาที (นักการเรียน)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2630 เปรียญธรรม 9 2-22-221 บาลี บาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย ไทย 2534
2631 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-226 ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2534
205 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-226 ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2540

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ปรัชญา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
ปรัชญา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2557 0 0 บทความวิจัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา เว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 2560 10 1 หนังสือ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ความเปลี่ยนแปลงตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท
3 2556 0 0 บทความวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์ความรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 2555 0 0 บทความวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[ ประเภท ]