ประวัติและผลงาน
พระมหา มงคลกานต์ กลางพนม

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2889 เปรียญธรรม ป.ธ.5 แม่กองบาลีสนามหลวง ไทย 2539
2890 ปริญญาตรี ศน.บ. 2-22-226 ปรัชญาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไทย 2546
2891 ปริญญาโท MA 2-22-226 ปรัชญาอินเดีย Banaras Hindu University Varanasi, U.P.India 2547
981 ปริญญาเอก Ph.D 2-22-221 พุทธศาสนาและปรัชญาอินเดีย Banaras Hindu University Varanasi,India 2555

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ปรัชญา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
พระพุทธศาสนา [เอก] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตพะเยา
พระพุทธศาสนา [โท] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาเขตพะเยา
ปรัชญา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
พระพุทธศาสนา [เอก] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตพะเยา
พระพุทธศาสนา [โท] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาเขตพะเยา

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2560 1 0.2 ภูมิศาสตร์วัฒนาธรรม : ประวัติศาสตร์เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในสมันล้านนา-สุโขทัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาเขตแพร่
2 2560 2 0.4 Similarities and differences between Dhamma and Dao The 5th National and the 3rd International Conferences 2018
3 2560 1 0.2 เปรียบเทียบหลักอุเบกขาธรรมในพระพุทธศาสนาและหวู่-เว่ยในเต๋า : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มจร.วิทยาลัย สงฆ์บุรีรัมย์
4 2560 1 0.2 การใช้เทคโนโลยีกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
5 2560 1 0.2 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เล่มที่ 3

[ ประเภท ]