ประวัติและผลงาน
ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2888 ปริญญาโท Master of Arts 3-31-313 Politics University of Poona India 1983
2887 ปริญญาตรี พธ.บ. 2-22-221 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2524
2886 เปรียญธรรม ป.ธ.9 2526
147 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2-22-221 พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2550

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ปรัชญา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
ปรัชญา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]