ประวัติและผลงาน
เฉลียว รอดเขียว

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
3334 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 1-00-000 บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2531
3335 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-226 ภาษาสันสกฤต ศิลปากร ไทย 2535

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ปรัชญา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
บาลีสันสกฤต [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
ปรัชญา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
บาลีสันสกฤต [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]