ประวัติและผลงาน
กฤต ศรียะอาจ

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
2882 เปรียญธรรม ป.ธ.๔
2883 ปริญญาตรี พธ.บ. 2-22-226 ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2539
556 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2-22-226 ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2543

เอกสารอ้างอิง :
รายการ เอกสาร
คำสั่งจ้าง
สัญญาจ้าง
เทียบวุฒิ
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
ปรัชญา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์
ปรัชญา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะพุทธศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2559 5 0.8 แนวคิดเรื่องทางสายกลางในขงจื๊อ มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

[ ประเภท ]