หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา | ค้นหา
id รหัส ชื่อรายวิชา [ คลิกดาว์นโหลด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ] เริ่มใช้
7 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1/2555
6 000 106 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1/2555
5 000 105 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1/2555
4 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1/2555
3 000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย 1/2555
2 000 102 กฏหมายทั่วไป 1/2555
1 000 101 มนุษย์กับสังคม 1/2555
Total: 52 subjects, Page: 4/4, First Page | « | 1 2 3 4 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th