หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา | ค้นหา
id รหัส ชื่อรายวิชา [ คลิกดาว์นโหลด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ] เริ่มใช้
22 000 135 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1/2555
21 000 131 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง 1/2555
20 000 130 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1/2555
19 000 129 ภาษาจีนชั้นสูง 1/2555
18 000 128 ภาษาจีนเบื้องต้น 1/2555
17 000 121 ภาษาไทยชั้นสูง 1/2555
16 000 120 ภาษาไทยเบื้องต้น 1/2555
15 000 119 ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 1/2555
14 000 118 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 1/2555
13 000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 1/2555
12 000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1/2555
11 000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 1/2555
10 000 114 ภาษากับการสื่อสาร 1/2555
9 000 109 ศาสนาทั่วไป 1/2555
8 000 108 ปรัชญาเบื้องต้น 1/2555
Total: 52 subjects, Page: 3/4, First Page | « | 1 2 3 4 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th