หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา | ค้นหา
id รหัส ชื่อรายวิชา [ คลิกดาว์นโหลด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ] เริ่มใช้
37 000 148 พระวินัยปิฎก 1/2555
36 000 147 พระไตรปิฎกศึกษา 1/2555
35 000 146 แต่งแปลบาลี 1/2555
34 000 145 บาลีไวยากรณ์ 1/2555
33 000 144 วรรณคดีบาลี 1/2555
32 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 1/2555
31 000 241 วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 1/2555
30 000 238 สถิตเบื้องต้นและงานวิจัน 1/2555
29 000 213 ชีวิตกับจิตวิทยา 1/2555
28 000 212 มนุษย์กับอารยธรรม 1/2555
27 000 211 วัฒนธรรมไทย 1/2555
26 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1/2555
25 000 140 โลกกับสิ่งแวดล้อม-คณะครุฯ 1/2555
24 000 139 คณิตศาสตร์ 1/2555
23 000 136 ภาษาฮินดีชั้นสูง 1/2555
Total: 52 subjects, Page: 2/4, First Page | « | 1 2 3 4 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th