หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา | ค้นหา
id รหัส ชื่อรายวิชา [ คลิกดาว์นโหลด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ] เริ่มใช้
52 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 1/2555
51 000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 1/2555
50 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 1/2555
49 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 1/2555
48 000 262 ธรรมนิเทศ 1/2555
47 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 1/2555
46 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 1/2555
45 000 259 เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 1/2555
44 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1/2555
43 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 1/2555
42 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา 1/2555
41 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1/2555
40 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 1/2555
39 000 150 อภิธรรมปิฎก 1/2555
38 000 149 พระสุตตันตปิฎก 1/2555
Total: 52 subjects, Page: 1/4, First Page | « | 1 2 3 4 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th