หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ (ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘) -:-
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับการศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย
1       ป.บัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2 25461851102201       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
3 25461851102212       พธ.ม.(ปรัชญา) ปริญญาโท download 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
4 25501851110621       พธ.ม.(ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
5 25471851104169       พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
6 25581851101967       พธ.ม.(สันติศึกษา) ปริญญาโท download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
7 25511851110521       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
8 25501851112048       พธ.ด.(ปรัชญา) ปริญญาเอก download 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
9       พธ.ด.(บาลีพทธศาสตร์) ปริญญาเอก
10       พธ.ด.(สันติศึกษา) ปริญญาเอก
คณะพุทธศาสตร์
1 25501851104027       พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560)
2       พธ.บ.(ภาษาบาลี) ปริญญาตรี
3 25381851100839       พธ.บ.(บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560) 7/12/2560
4 25501851112072       พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
5       พธ.บ.(พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี
6 25381851100828       พธ.บ.(ปรัชญา) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560)
7 25381851100817       พธ.บ.(ศาสนา) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560)
8       พธ.บ.(มหายานศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรี
9       พธ.บ.(วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาตรี 5/2560 (4/5/2560) 5/2560 (26/7/2560)
10       หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปริญญาตรี download 5/2559 (2/6/2559) 5/2559 (29/6/2559) 27/1/2559
11 25481851110123       พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
12       พธ.ม.(พระไตรปิฎกศึกษา) ปริญญาโท
คณะครุศาสตร์
1       พธ.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี
2       พธ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) ปริญญาตรี
3       พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี
4       พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี
5       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6 25491851100167       พธ.ม.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
7       พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท
8       พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ปริญญาโท
9 25541851102176       พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
คณะมนุษยศาสตร์
1 25361851100567       พธ.บ.(ภาษาไทย) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
2 25501851100304       พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
3 25501851100282       พธ.บ.(จิตวิทยา) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
4 25501851100293       พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560) 21/12/2560
5       พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท
6       พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท
7       พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท
8       พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาโท
9       พธ.ม.(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) ปริญญาโท
10       พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาเอก
11       พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาเอก
คณะสังคมศาสตร์
1 25501851103724       รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559)
2 25501851104005       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559)
3 25501851100359       พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559)
4 25501851100348       เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 7/2559 (4/8/2559) 7/2559 (31/8/2559) 31/5/2560
5 25501851100315       พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ปริญญาตรี download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
6 25501851100337       สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
7 25581851101091       นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
8       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559) 8/9/2560
9 25511851101598       พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
10 25491851100178       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 3/2560 (26/4/2560) 2/2/2561
11 25541851105056       พธ.ม.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาโท 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
12 25551851106082       พธ.ม.(เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ) ปริญญาโท
13 25541851100703       ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
14 25541851100714       พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาเอก download 6/2559 (7/7/2559) 6/2559 (28/7/2559) 25/11/2559 16/6/2560 27/4/2560
15 25581851103082       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก
16 25581851103071       พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาเอก download
วิทยาลัยนานาชาติ
1       พธ.ม.(สันติศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
2 25511851110532       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท 6/2560 (14/7/2560) 5/2560 (26/7/2560)
3       พธ.ม.(อาเซียนศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท
4 25501851112059       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก 6/2560 (14/7/2560) 5/2560 (26/7/2560)
5       พธ.ด.(สันติศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก 6/2560 (14/7/2560) 5/2560 (26/7/2560)
** สกอ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th