หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ (ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘) -:-
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับการศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย
1       ป.บัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2 25461851102201       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
3 25461851102212       พธ.ม.(ปรัชญา) ปริญญาโท download 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
4 25501851110621       พธ.ม.(ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
5 25471851104169       พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
6 25581851101967       พธ.ม.(สันติศึกษา) ปริญญาโท download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560) 22/2/2561
7 25511851110521       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
8 25501851112048       พธ.ด.(ปรัชญา) ปริญญาเอก download 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
9       พธ.ด.(บาลีพทธศาสตร์) ปริญญาเอก
10       พธ.ด.(สันติศึกษา) ปริญญาเอก
คณะพุทธศาสตร์
1 25501851104027       พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560)
2 25501851112061       พธ.บ.(ภาษาบาลี) ปริญญาตรี 4/2561 (18/4/2561) 4/2561 (25/4/2561)
3 25381851100839       พธ.บ.(บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560) 7/12/2560 17/7/2561
4 25501851112072       พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
5 25501851112083       พธ.บ.(พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี 4/2561 (18/4/2561) 4/2561 (25/4/2561)
6 25381851100828       พธ.บ.(ปรัชญา) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560)
7 25381851100817       พธ.บ.(ศาสนา) ปริญญาตรี download 1/2560 (6/1/2560) 1/2560 (23/2/2560)
8       พธ.บ.(วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาตรี 5/2560 (4/5/2560) 5/2560 (26/7/2560)
9       หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปริญญาตรี download 5/2559 (2/6/2559) 5/2559 (29/6/2559) 27/1/2559
10 25481851110123       พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท 7/2560 (3/8/2560) 6/2560 (31/8/2560)
11       พธ.ม.(พระไตรปิฎกศึกษา) ปริญญาโท
คณะครุศาสตร์
1 25501851100326       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
2 25501851110801       ค.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
3 25501851100271       ค.บ.(การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
4 25501851104016       ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
5       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6 25491851100167       พธ.ม.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
7       พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท
8       พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ปริญญาโท
9 25541851102176       พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
คณะมนุษยศาสตร์
1 25361851100567       พธ.บ.(ภาษาไทย) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
2 25501851100304       พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
3 25501851100282       พธ.บ.(จิตวิทยา) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
4 25501851100293       พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560) 21/12/2560 19/7/2561
5       พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท
6 25551851106069       พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
7       พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท
8 25551851106363       พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาโท 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
9       พธ.ม.(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) ปริญญาโท
10 25551851106071       พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาเอก 9/2560 (9/10/2560) 8/2560 (29/11/2560)
11       พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาเอก
คณะสังคมศาสตร์
1 25501851103724       รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559) 3/9/2562 1/11/2562
2 25501851104005       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559) 26/8/2562
3 25501851100359       พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559) 6/11/2562
4 25501851100348       เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 7/2559 (4/8/2559) 7/2559 (31/8/2559) 31/5/2560 26/2/2561
5 25501851100315       พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ปริญญาตรี download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560) 3/7/2561
6 25501851100337       สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560) 1/8/2561
7 25581851101091       นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
8 25611851600035       รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท download 2/2561 (1/2/2561) 2/2561 (26/2/2561) 26/8/2562
9       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท download 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559) 8/9/2560 31/5/2561
10 25511851101598       พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
11 25491851100178       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท download 3/2560 (2/3/2560) 3/2560 (26/4/2560) 2/2/2561 23/7/2561
12 25541851105056       พธ.ม.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาโท download 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
13 25551851106082       พธ.ม.(เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ) ปริญญาโท
14       ปร.ด.(รัฐศาสตร์) ปริญญาเอก download 2/2561 (1/2/2561) 2/2561 (26/2/2561)
15 25541851100703       ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก download 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560) 8/3/2561
16 25541851100714       พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาเอก download 6/2559 (7/7/2559) 6/2559 (28/7/2559) 25/11/2559 16/6/2560 27/4/2560
17 25581851103082       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
18 25581851103071       พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาเอก download
วิทยาเขตหนองคาย
1       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี download 27/03/2561
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
1       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 27/03/2561
วิทยาเขตเชียงใหม่
1       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 27/03/2561
วิทยาเขตขอนแก่น
1       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 27/03/2561
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
1       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี download 27/03/2561
วิทยาเขตแพร่
1 25501851100326       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี download 27/03/2561
2 25501851104016       ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี download 27/03/2561
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
1       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท download 27/03/2561 d
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพรชรบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จังหวัดนครปฐม
** สกอ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th