หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕-๕๗ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ (ปรับปรุงตามเกณฑ์ ๒๕๕๘) -:-
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับการศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย
1       ป.บัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท
3       พธ.ม.(ปรัชญา) ปริญญาโท
4       พธ.ม.(ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท
5       พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท
6       พธ.ม.(สันติศึกษา) ปริญญาโท
7       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก
8       พธ.ด.(ปรัชญา) ปริญญาเอก
9       พธ.ด.(บาลีพทธศาสตร์) ปริญญาเอก
10       พธ.ด.(สันติศึกษา) ปริญญาเอก
คณะพุทธศาสตร์
1       พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี
2       พธ.บ.(ภาษาบาลี) ปริญญาตรี
3       พธ.บ.(บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี
4       พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี
5       พธ.บ.(พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี
6       พธ.บ.(ปรัชญา) ปริญญาตรี
7       พธ.บ.(ศาสนา) ปริญญาตรี
8       พธ.บ.(มหายานศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรี
9       หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปริญญาตรี download 5/2559 (2/6/2559) 5/2559 (29/6/2559) 27/1/2559
10       พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท
11       พธ.ม.(พระไตรปิฎกศึกษา) ปริญญาโท
คณะครุศาสตร์
1       พธ.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี
2       พธ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) ปริญญาตรี
3       พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี
4       พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี
5       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6       พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) ปริญญาโท
7       พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท
8       พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ปริญญาโท
9       พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์
1       พธ.บ.(ภาษาไทย) ปริญญาตรี
2       พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี
3       พธ.บ.(จิตวิทยา) ปริญญาตรี
4       พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี
5       พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท
6       พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท
7       พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท
8       พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาโท
9       พธ.ม.(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) ปริญญาโท
10       พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาเอก
11       พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาเอก
คณะสังคมศาสตร์
1       รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559)
2       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559)
3       พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี 3/2559 (3/3/2559) 3/2559 (31/3/2559)
4       เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 7/2559 (4/8/2559) 7/2559 (31/8/2559) 31/5/2560
5       พธ.บ.(สังคมวิทยา) ปริญญาตรี
6       พธ.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ปริญญาตรี
7       สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4/2560 (18/4/2560) 3/2560 (26/4/2560)
8       นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
9       พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท
10       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 3/2560 (26/4/2560)
11       พธ.ม.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาโท
12       พธ.ม.(เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ) ปริญญาโท
13       พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก
14       พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาเอก
15       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก
16       พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาเอก
วิทยาลัยนานาชาติ
1       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท
2       พธ.ม.(อาเซียนศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท
3       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก
** สกอ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th