หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ -:-
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับการศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย
1 25481851104104       ป.บัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ประกาศนียบัตรบัณฑิต download 1/2555 (12/1/2555) 6/2555 (26/9/2555) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
2 25461851102201       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท download 6/2554 (7/7/2554) 5/2554 (31/8/2554) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
3 25461851102212       พธ.ม.(ปรัชญา) ปริญญาโท download 5/2554 (26/5/2554) 5/2554 (31/8/2554) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
4 25501851110621       พธ.ม.(ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท download 1/2555 (12/1/2555) 6/2555 (26/9/2555) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
5 25471851104169       พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท download 9/2554 (15/12/2554) 4/2555 (27/6/2555) 5/5/2556 28/08/2556 28/8/2557
6 25551851102278       พธ.ม.(สันติศึกษา) ปริญญาโท download 7/2555 (9/8/2555) 5/2555 (29/8/2555) 22/3/2556 28/08/2556 23/1/2557
7       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท download 27/3/61
8 25511851110521       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก download 7/2555 (9/8/2555) 6/2555 (26/9/2555) 15/5/2557 27/3/2558 14/02/2558
9 25501851112048       พธ.ด.(ปรัชญา) ปริญญาเอก download 5/2554 (26/5/2554) 5/2554 (31/8/2554) 8/1/2556 28/06/2556 30/9/2557
10 25511851101609       พธ.ด.(บาลีพทธศาสตร์) ปริญญาเอก download 9/2554 (15/12/2554) 4/2555 (27/6/2555) 7/8/2556 27/12/2556 20/5/2557
11 25581851101967       พธ.ด.(สันติศึกษา) ปริญญาเอก download 9/2558 (12/11/2558) 9/2558 (29/12/2558) 16/6/2559 21/10/2559 16/9/2559
คณะพุทธศาสตร์
1 25501851104027       พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 4/2555 (27/6/2555) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
2 25501851112061       พธ.บ.(ภาษาบาลี) ปริญญาตรี download 9/2556 (10/10/2556) 9/2556 (27/11/2556) 28/8/2557 27/3/2558 16/2/2558
3 25381851100839       พธ.บ.(บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 1/2556 (29/1/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
4 25501851112072       พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี download 10/2555 (8/11/2555) 8/2555 (26/11/2555) 29/4/2557 4/10/2557 7/10/2557
5 25501851112083       พธ.บ.(พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี download 1/2555 (12/1/2555) 7/2555 (24/10/2555) 29/5/2557 27/3/2558 23/1/2558
6 25381851100828       พธ.บ.(ปรัชญา) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 7/2555 (24/10/2555) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
7 25381851100817       พธ.บ.(ศาสนา) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 7/2555 (24/10/2555) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
8 25501851112094       พธ.บ.(มหายานศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรี download 6/2556 (12/07/2556) 6/2556 (31/07/2556) 30/1/2558 23/6/2558 30/4/2558
9       หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปริญญาตรี download 1/2554 (13/1/2554) 1/2554 (25/1/2554) 13/1/2555 18/05/2555
10 25481851110123       พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท download 6/2555 (12/7/2555) 6/2555 (26/9/2555) 15/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
11 25561851104564       พธ.ม.(พระไตรปิฎกศึกษา) ปริญญาโท download 3/2556(7/3/2556) 4/2556 (24/4/2556) 2/12/2556 28/5/2557 11/12/2557
คณะครุศาสตร์
1 25501851100326       พธ.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
2 25501851110801       พธ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 1/12/2557 27/3/2558 9/4/2558
3 25501851100271       พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 9/10/2557 27/3/2558 04/1/2558
4 25501851104016       พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
5 25571851103698       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต download 4/2557 (7/07/2557) 5/2557 (31/072557) 29/4/2558 25/8/2558 24/7/2558
6 25491851100167       พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) ปริญญาโท download 4/2555 (18/4/2555) 6/2555 (26/9/2555) 18/4/2556 27/5/2558 20/5/2557
7 25571851103665       พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท download 3/2557 (24/4/2557) 3/2557 (29/4/2557) 16/2/2558 22/7/2558 19/5/2558
8 25571851103676       พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ปริญญาโท download 3/2557 (24/4/2557) 4/2557 (29/5/2557) 30/1/2558 23/6/2558 30/4/2558
9 25541851102176       พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก download 6/2554 (17/7/2554) 5/2554 (31/08/2554) 7/9/2555 04/03/2556 13/06/2556
คณะมนุษยศาสตร์
1 25361851100567       พธ.บ.(ภาษาไทย) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 5/2555 (29/8/2555) 29/5/2556 28/08/2556 08/12/2557
2 25501851100304       พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 5/2555 (29/8/2555) 06/5/2557 20/2/2558 13/10/2557
3 25501851100282       พธ.บ.(จิตวิทยา) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 5/2555 (29/8/2555) 15/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
4 25501851100293       พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 2/2556 (27/2/2556) 22/1/2558 22/6/2558 15/1/2558
5 25511851101587       พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 28/8/2557 27/3/2558 16/02/2558
6 25551851106069       พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท download 7/2555 (9/8/2555) 6/2555 (26/9/2555) 4/2/2557 5/10/2557 10/6/2558
7 25491851103802       พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท download 1/2556 (15/1/2556) 1/2556 (29/1/2556) 28/8/2557 27/3/2558 16/02/2558
8 25551851106363       พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาโท download 4/2555 (18/4/2555) 5/2555 (29/8/2555) 4/2/2557 5/10/2557 10/6/2558
9 25511851104895       พธ.ม.(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) ปริญญาโท download 7/2556 (7/3/2556) 3/2556 (30/3/2556) 28/8/2557 27/3/2558 16/02/2558
10 25551851106071       พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) ปริญญาเอก download 2/2555 (9/2/2555) 1/2555 (28/2/2555) 19/10/2555 28/06/2556 07/10/2557
11 25571851103687       พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) ปริญญาเอก download 2/2557 (13/03/2557) 4/2557 (29/5/2557) 30/1/2558 23/6/2558 30/4/2558
คณะสังคมศาสตร์
1 25501851103724       พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี download 1/2555 (12/1/2555) 3/2555 (25/4/2555) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
2 25501851104005       พธ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาตรี download 1/2555 (12/1/2555) 3/2555 (25/4/2555) 06/5/2557 20/2/2558 13/10/2557
3 25501851100359       พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี download 1/2555 (12/1/2555) 3/2555 (25/4/2555) 22/4/2556 28/08/2556 14/1/2557
4 25501851100348       พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ปริญญาตรี download 4/2555 (18/4/2555) 5/2555 (29/8/2555) 16/1/2556 28/06/2556 31/3/2557
5 25501851100315       พธ.บ.(สังคมวิทยา) ปริญญาตรี download 5/2555 (21/6/2555) 4/2555 (27/6/2555) 18/7/2557 10/3/2558 02/12/2557
6 25501851100337       พธ.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ปริญญาตรี download 5/2555 (21/6/2555) 4/2555 (27/6/2555) 28/8/2557 27/3/2558 16/02/2558
7 25581851101091       นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี download 3/2556 (7/3/2556) 2/2558 (26/2/2558) 4/8/2558 6/11/2558 12/10/2558
8 25511851101598       พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท download 4/2555 (18/4/2555) 7/2555 (24/10/2555) 14/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
9 25491851100178       พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาโท download 4/2555 (18/4/2555) 7/2555 (24/10/2555) 15/5/2557 27/3/2558 14/1/2558
10 25541851105056       พธ.ม.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาโท download 5/2554 (26/5/2554) 4/2554 (29/6/2554) 8/2/2555 31/07/2555 18/5/2555
11 25551851106082       พธ.ม.(เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ) ปริญญาโท download 1/2556 (11/1/2556) 6/2556 (31/7/2556) 13/2/2557 11/12/2557 17/3/2558
12 25541851100703       พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก download 8/2553 (9/12/2553) 8/2553 (27/12/2553) 14/6/2554 20/1/2555 24/11/2557
13 25541851100714       พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาเอก download 8/2553 (9/12/2553) 8/2553 (27/12/2553) 14/6/2554 20/1/2555 24/11/2557
14 25581851103082       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก download 2/2558 (5/3/2558) 2/2558 (25/3/2558) 15/7/2559 23/1/2560
15 25581851103071       พธ.ด.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาเอก download 4/2558 (4/6/2558) 4/2558 (24/6/2558) 16/3/2560 28/11/2560 8/11/2560
วิทยาลัยนานาชาติ
1 25511851110532       พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท download 1/2558 (5/2/2558) 1/2558 (26/2/2558) 7/7/2558 15/3/2559 2/2/2559
2       พธ.ม.(อาเซียนศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท download 3/2557 (24/04/2557) 9/2557 (29/12/2557)
3 25501851112059       พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก download 3/2557 (24/04/2557) 3/2557 (29/04/2557) 3/3/2558 19/9/2558 4/6/2558
** สกอ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th