หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
แสดงจำนวนรายวิชา
ที่ ส่วนงาน ปริญญา สาขาวิชา
1 บัณฑิตวิทยาลัย พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมนิเทศ
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
สันติศึกษา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
2 คณะพุทธศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีสันสกฤต
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
ศาสนา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา
ศาสนาเปรียบเทียบ
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ศาสนา
3 คณะครุศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาไทย
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
4 คณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา
พุทธจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย
พุทธจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์
5 คณะสังคมศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
6 วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
นิติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
พุทธบริหารการศึกษา
พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
7 วิทยาเขตหนองคาย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
8 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
9 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
การพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสนา
10 วิทยาเขตเชียงใหม่ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
ภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
11 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
12 วิทยาเขตขอนแก่น พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
นิติศาสตร์
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
13 วิทยาเขตนครราชสีมา พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
การสอนภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
14 วิทยาเขตอุบลราชธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศาสนา
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
15 วิทยาเขตแพร่ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
นิติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
16 วิทยาเขตสุรินทร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
17 วิทยาเขตพะเยา พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
18 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
19 วิทยาลัยสงฆ์เลย พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
20 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
21 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
22 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
ศาสนา
23 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
24 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
25 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
26 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
27 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
28 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
สันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
29 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
30 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
31 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
32 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสนา
33 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
34 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
35 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th