หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
ที่ ส่วนงาน หลักสูตร
ตรี โท เอก
1. การจัดการเชิงพุทธ 19 2 1
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
2 คณะสังคมศาสตร์ 1
3 คณะสังคมศาสตร์ 1
4 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
5 ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1
6 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1
7 1
8 1
9 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก 1
10 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 1
11 1
12 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 1
13 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1
14 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 1
15 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 1
16 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 1
17 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 1
18 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 1
19 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1
20 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1
21 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1
22 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
2. การบริหารการศึกษา 0 4 0
1 คณะครุศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
3 วิทยาเขตขอนแก่น 1
4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
3. การพัฒนาสังคม 0 2 1
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
3 คณะสังคมศาสตร์ 1
4. การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 3 0 0
1 คณะครุศาสตร์ 1
2 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
3 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1
5. การสอนภาษาอังกฤษ 8 0 0
1 คณะครุศาสตร์ 1
2 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
4 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
5 วิทยาเขตแพร่ 1
6 วิทยาเขตสุรินทร์ 1
7 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
8 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
6. การสอนภาษาไทย 7 0 0
1 คณะครุศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตขอนแก่น 1
3 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
4 วิทยาเขตพะเยา 1
5 วิทยาลัยสงฆ์เลย 1
6 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
7 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1
7. การสอนสังคมศึกษา 0 2 0
1 วิทยาเขตขอนแก่น 1
2 คณะครุศาสตร์ 1
8. จิตวิทยา 1 0 0
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
9. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 1 0
1 คณะครุศาสตร์ 1
10. จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว 0 0 0
11. ชีวิตและความตาย 0 1 0
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
12. ธรรมนิเทศ 0 1 0
1 บัณฑิตวิทยาลัย 1
13. นิติศาสตร์ 4 0 0
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
3 วิทยาเขตขอนแก่น 1
4 วิทยาเขตแพร่ 1
14. บาลีพุทธศาสตร์ 1 0 0
1 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1
15. บาลีสันสกฤต 1 0 0
1 คณะพุทธศาสตร์ 1
16. ปรัชญา 4 5 1
1 บัณฑิตวิทยาลัย 1
2 คณะพุทธศาสตร์ 1
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
4 วิทยาเขตขอนแก่น 1
5 วิทยาเขตขอนแก่น 1
6 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
7 วิทยาเขตพะเยา 1
8 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
9 วิทยาเขตขอนแก่น 1
10 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
17. พระพุทธศาสนา 29 19 6
1 บัณฑิตวิทยาลัย 1
2 บัณฑิตวิทยาลัย 1
3 คณะพุทธศาสตร์ 1
4 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
5 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
6 วิทยาเขตหนองคาย 1
7 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1
8 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
9 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
10 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
11 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
12 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
13 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
14 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1
15 วิทยาเขตขอนแก่น 1
16 วิทยาเขตขอนแก่น 1
17 วิทยาเขตขอนแก่น 1
18 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
19 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
20 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
21 วิทยาเขตแพร่ 1
22 วิทยาเขตแพร่ 1
23 วิทยาเขตสุรินทร์ 1
24 วิทยาเขตสุรินทร์ 1
25 วิทยาเขตพะเยา 1
26 วิทยาเขตพะเยา 1
27 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1
28 วิทยาลัยสงฆ์เลย 1
29 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
30 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
31 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
32 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1
33 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 1
34 ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1
35 หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1
36 1
37 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 1
38 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1
39 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1
40 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1
41 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1
42 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1
43 วิทยาเขตหนองคาย 1
44 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1
45 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1
46 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1
47 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
48 วิทยาเขตพะเยา 1
49 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1
50 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1
51 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1
52 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1
53 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
54 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1
18. พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 1
1 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1
2 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1
3 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1
19. พระไตรปิฎกศึกษา 0 1 0
1 คณะพุทธศาสตร์ 1
20. พุทธจิตวิทยา 1 1 1
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
2 คณะมนุษยศาสตร์ 1
3 คณะมนุษยศาสตร์ 1
21. พุทธบริหารการศึกษา 0 0 2
1 คณะครุศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
22. พุทธศิลปกรรม 2 0 0
1 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
2 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1
23. ภาษาบาลี 1 0 0
1 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
24. ภาษาศาสตร์ 0 1 1
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
2 คณะมนุษยศาสตร์ 1
25. ภาษาสันสกฤต 0 0 0
26. ภาษาอังกฤษ 10 0 0
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
3 วิทยาเขตหนองคาย 1
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
5 วิทยาเขตขอนแก่น 1
6 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
8 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
9 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1
10 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1
27. ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) 0 1 0
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
28. ภาษาไทย 1 0 0
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1
29. รัฐประศาสนศาสตร์ 20 4 1
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
2 คณะสังคมศาสตร์ 1
3 คณะสังคมศาสตร์ 1
4 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
5 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
6 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
8 วิทยาเขตสุรินทร์ 1
9 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
10 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1
11 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 1
12 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 1
13 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 1
14 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1
15 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 1
16 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1
17 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก 1
18 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1
19 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1
20 วิทยาเขตแพร่ 1
21 ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1
22 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
23 วิทยาเขตขอนแก่น 1
24 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1
25 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 1
30. รัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0 1
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
31. รัฐศาสตร์ 27 1 1
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
3 วิทยาเขตหนองคาย 1
4 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1
5 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
6 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
7 วิทยาเขตขอนแก่น 1
8 วิทยาเขตนครราชสีมา 1
9 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
10 วิทยาเขตแพร่ 1
11 วิทยาเขตสุรินทร์ 1
12 วิทยาเขตพะเยา 1
13 วิทยาลัยสงฆ์เลย 1
14 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
15 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1
16 1
17 1
18 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 1
19 1
20 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 1
21 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1
22 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1
23 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1
24 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1
25 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1
26 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1
27 คณะสังคมศาสตร์ 1
28 คณะสังคมศาสตร์ 1
29 1
32. วิชาชีพครู 0 0 0
1 คณะครุศาสตร์
33. วิปัสสนาภาวนา 0 1 0
1 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1
34. ศาสนา 6 0 0
1 คณะพุทธศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
3 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 1
4 หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1
5 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1
6 ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1
35. ศาสนาเปรียบเทียบ 0 1 0
1 คณะพุทธศาสตร์ 1
36. สังคมวิทยา 1 0 0
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
37. สังคมศึกษา 15 0 0
1 คณะครุศาสตร์ 1
2 วิทยาเขตนครสวรรค์ 1
3 วิทยาเขตหนองคาย 1
4 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1
5 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1
6 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
7 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1
8 วิทยาเขตขอนแก่น 1
9 วิทยาเขตอุบลราชธานี 1
10 วิทยาเขตแพร่ 1
11 วิทยาเขตสุรินทร์ 1
12 วิทยาเขตพะเยา 1
13 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1
14 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1
15 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1
38. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 0 0
1 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1
2 คณะสังคมศาสตร์ 1
39. สันติศึกษา 0 1 0
1 บัณฑิตวิทยาลัย 1
40. สันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0 1
1 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1
41. อาเซียนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 0 0 0
42. เศรษฐศาสตร์ 1 0 0
1 คณะสังคมศาสตร์ 1
43. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 0 1 0
1 คณะสังคมศาสตร์ 1

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th