หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
ส่วนงาน หลักสูตร
พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม
 1. บัณฑิตวิทยาลัย 4 1 41 5
 2. คณะพุทธศาสตร์ 7 2 72 9
 3. คณะครุศาสตร์ 4 3 1 431 8
 4. คณะมนุษยศาสตร์ 4 4 2 442 10
 5. คณะสังคมศาสตร์ 16 5 5 1655 26
 6. วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1132 16
 7. วิทยาเขตหนองคาย 1 1 1 1 1 41 5
 8. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 2 1 4 4
 9. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 1 2 1 3 1 73 10
 10. วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 2 1 2 1 3 921 12
 11. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 1 1 1 1 1 42 6
 12. วิทยาเขตขอนแก่น 3 2 2 2 2 1 4 1042 16
 13. วิทยาเขตนครราชสีมา 1 2 1 1 1 2 521 8
 14. วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 1 2 1 2 61 7
 15. วิทยาเขตแพร่ 1 1 2 2 1 52 7
 16. วิทยาเขตสุรินทร์ 1 1 2 2 51 6
 17. วิทยาเขตพะเยา 2 1 1 2 1 511 7
 18. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2 2 22 4
 19. วิทยาลัยสงฆ์เลย 1 1 1 3 3
 20. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 1 2 1 4 91 10
 21. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1 2 3 1 52 7
 22. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1 2 3 3
 23. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 1 2 4 4
 24. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1 2 4 4
 25. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 2 1 1 4 4
 26. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1 1 1 1 31 4
 27. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1 1 2 31 4
 28. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 1 2 112 4
 29. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 1 2 3 3
 30. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1 1 1 21 3
 31. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1 1 2 31 4
 32. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 2 1 3 3
 33. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 2 1 31 4
 34. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 2 2 2
 35. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2 2 2
รวม4530933711342741061655118 234

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th