หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
ส่วนงาน หลักสูตร
พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม
 1. บัณฑิตวิทยาลัย 4 1 41 5
 2. คณะพุทธศาสตร์ 4 2 42 6
 3. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 1 1
 4. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 2 2
 5. คณะครุศาสตร์ 4 3 1 431 8
 6. คณะมนุษยศาสตร์ 4 4 2 442 10
 7. คณะสังคมศาสตร์ 7 5 5 755 17
 8. 2 2 2
 9. 2 2 2
 10. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 2 2 2
 11. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 2 2 2
 12. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 1 1
 13. วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 1 1 1 1 1 4 1 1 732 12
 14. 2 2 2
 15. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2 2 2
 16. วิทยาเขตหนองคาย 1 1 1 1 1 41 5
 17. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 2 1 4 4
 18. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 1 2 1 1 1 43 7
 19. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 2 3 3
 20. วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 2 1 2 1 3 921 12
 21. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 1 1 1 1 1 42 6
 22. วิทยาเขตขอนแก่น 2 2 2 2 2 1 3 842 14
 23. 1 1 2 2
 24. วิทยาเขตนครราชสีมา 1 2 1 1 1 2 521 8
 25. วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 1 2 1 2 61 7
 26. วิทยาเขตแพร่ 1 1 2 2 1 52 7
 27. วิทยาเขตสุรินทร์ 1 1 2 2 51 6
 28. วิทยาเขตพะเยา 2 1 1 2 1 511 7
 29. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2 2 22 4
 30. วิทยาลัยสงฆ์เลย 1 1 1 3 3
 31. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 1 2 1 1 61 7
 32. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก 2 2 2
 33. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 1 1
 34. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1 2 3 1 52 7
 35. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1 2 3 3
 36. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 1 2 4 4
 37. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1 2 4 4
 38. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 2 1 1 4 4
 39. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1 1 1 1 31 4
 40. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1 1 2 31 4
 41. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 1 2 112 4
 42. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 1 2 3 3
 43. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1 1 1 21 3
 44. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1 1 2 31 4
 45. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 2 1 3 3
 46. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 2 1 31 4
 47. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 2 2 2
 48. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2 2 2
รวม4530933711342741061655118 234

หมายเหตุ : ปี ๒๕๕๕ ห้องเรียนฯ จ.น่าน เปลี่ยนสถานะเป็น วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ


หลักสูตร ระดับ รวม
ตรี โท เอก
พุทธศาสตร์ 45 30 9 84
ครุศาสตร์ 33 7 1 41
มนุษยศาสตร์ 13 4 2 19
สังคมศาสตร์ 74 10 6 90
รวม1655118234


ที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
ตรี โท เอก
1 การจัดการเชิงพุทธ
2 การบริหารการศึกษา
3 การพัฒนาสังคม
4 การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
5 การสอนภาษาอังกฤษ
6 การสอนภาษาไทย
7 การสอนสังคมศึกษา
8 จิตวิทยา
9 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
10 ชีวิตและความตาย
11 ธรรมนิเทศ
12 นิติศาสตร์
13 บาลีพุทธศาสตร์
14 บาลีสันสกฤต
15 ปรัชญา
16 พระพุทธศาสนา
17 พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
18 พระไตรปิฎกศึกษา
19 พุทธจิตวิทยา
20 พุทธบริหารการศึกษา
21 พุทธศิลปกรรม
22 ภาษาบาลี
23 ภาษาศาสตร์
24 ภาษาอังกฤษ
25 ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)
26 ภาษาไทย
27 รัฐประศาสนศาสตร์
28 รัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
29 รัฐศาสตร์
30 วิชาชีพครู
31 วิปัสสนาภาวนา
32 ศาสนา
33 ศาสนาเปรียบเทียบ
34 สังคมวิทยา
35 สังคมศึกษา
36 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
37 สันติศึกษา
38 สันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
39 เศรษฐศาสตร์
40 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
รวม 24 21 13

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th