หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
ที่ ปริญญา สาขาวิชา

   1. บัณฑิตวิทยาลัย

1 โท ธรรมนิเทศ
2 โท ปรัชญา
3 โท พระพุทธศาสนา
4 โท สันติศึกษา
5 เอก พระพุทธศาสนา

   2. คณะพุทธศาสตร์

1 ตรี ปรัชญา
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี ศาสนา
4 ตรี บาลีสันสกฤต
5 โท ศาสนาเปรียบเทียบ
6 โท พระไตรปิฎกศึกษา

   3. คณะครุศาสตร์

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
2 ตรี การสอนภาษาไทย
3 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
4 ตรี สังคมศึกษา
5 โท การบริหารการศึกษา
6 โท การสอนสังคมศึกษา
7 โท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
8 เอก พุทธบริหารการศึกษา
9 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

   4. คณะมนุษยศาสตร์

1 ตรี จิตวิทยา
2 ตรี ภาษาไทย
3 ตรี ภาษาอังกฤษ
4 ตรี พุทธจิตวิทยา
5 โท ชีวิตและความตาย
6 โท ภาษาศาสตร์
7 โท พุทธจิตวิทยา
8 โท ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)
9 เอก พุทธจิตวิทยา
10 เอก ภาษาศาสตร์

   5. คณะสังคมศาสตร์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี เศรษฐศาสตร์
5 ตรี สังคมวิทยา
6 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7 ตรี นิติศาสตร์
8 โท การจัดการเชิงพุทธ
9 โท รัฐประศาสนศาสตร์
10 โท การพัฒนาสังคม
11 โท เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
12 โท รัฐศาสตร์
13 เอก การจัดการเชิงพุทธ
14 เอก รัฐประศาสนศาสตร์
15 เอก รัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
16 เอก การพัฒนาสังคม
17 เอก รัฐศาสตร์

   6. วิทยาเขตนครสวรรค์

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี ภาษาอังกฤษ
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา
6 ตรี นิติศาสตร์
7 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
8 โท การบริหารการศึกษา
9 โท พระพุทธศาสนา
10 โท รัฐประศาสนศาสตร์
11 เอก พุทธบริหารการศึกษา
12 เอก พระพุทธศาสนา

   7. วิทยาเขตหนองคาย

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี ภาษาอังกฤษ
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี สังคมศึกษา
5 โท พระพุทธศาสนา

   8. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี สังคมศึกษา

   9. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐศาสตร์
3 ตรี สังคมศึกษา
4 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
5 โท พระพุทธศาสนา
6 โท การบริหารการศึกษา
7 โท การพัฒนาสังคม

   10. วิทยาเขตเชียงใหม่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี พุทธศิลปกรรม
4 ตรี ภาษาบาลี
5 ตรี ภาษาอังกฤษ
6 ตรี รัฐศาสตร์
7 ตรี สังคมศึกษา
8 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
10 โท ปรัชญา
11 โท พระพุทธศาสนา
12 เอก พระพุทธศาสนา

   11. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี สังคมศึกษา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 โท รัฐประศาสนศาสตร์
6 โท พระพุทธศาสนา

   12. วิทยาเขตขอนแก่น

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี ปรัชญา
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 ตรี รัฐศาสตร์
6 ตรี สังคมศึกษา
7 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
8 ตรี นิติศาสตร์
9 โท การบริหารการศึกษา
10 โท ปรัชญา
11 โท พระพุทธศาสนา
12 โท การสอนสังคมศึกษา
13 เอก พระพุทธศาสนา
14 เอก ปรัชญา

   13. วิทยาเขตนครราชสีมา

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี การสอนภาษาไทย
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 ตรี รัฐศาสตร์
6 โท ปรัชญา
7 โท พระพุทธศาสนา
8 เอก พระพุทธศาสนา

   14. วิทยาเขตอุบลราชธานี

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี ภาษาอังกฤษ
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี ศาสนา
6 ตรี สังคมศึกษา
7 โท พระพุทธศาสนา

   15. วิทยาเขตแพร่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี สังคมศึกษา
5 ตรี นิติศาสตร์
6 โท พระพุทธศาสนา
7 โท รัฐประศาสนศาสตร์

   16. วิทยาเขตสุรินทร์

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา
6 โท พระพุทธศาสนา

   17. วิทยาเขตพะเยา

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี ปรัชญา
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา
6 โท พระพุทธศาสนา
7 เอก พระพุทธศาสนา

   18. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

1 ตรี บาลีพุทธศาสตร์
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 โท วิปัสสนาภาวนา
4 โท พระพุทธศาสนา

   19. วิทยาลัยสงฆ์เลย

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์

   20. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี ปรัชญา
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
6 ตรี สังคมศึกษา
7 โท พระพุทธศาสนา

   21. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี สังคมศึกษา
5 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
6 โท พระพุทธศาสนา
7 โท ปรัชญา

   22. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี ศาสนา
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   23. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1 ตรี พระพุทธศาสนา

   24. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี ศาสนา

   25.

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   26.

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐศาสตร์

   27.

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   28. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   29.

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   30. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   31. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   32. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   33. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   34. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   35. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1 ตรี รัฐศาสตร์
2 ตรี ศาสนา
3 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   36. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์

   37. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี สังคมศึกษา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   38. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี ภาษาอังกฤษ
4 ตรี พุทธศิลปกรรม

   39. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   40. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   41. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

1 ตรี พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
2 โท พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
3 เอก พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)
4 เอก สันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

   42. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์
3 ตรี พระพุทธศาสนา

   43. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

1 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 โท พระพุทธศาสนา

   44. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   45. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี ศาสนา

   46. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 โท การจัดการเชิงพุทธ

   47. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   48. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ





กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th