หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
แสดงจำนวนรายวิชา
ที่ ส่วนงาน ปริญญา สาขาวิชา
1 บัณฑิตวิทยาลัย พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมนิเทศ
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
สันติศึกษา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
สันติศึกษา
2 คณะพุทธศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีสันสกฤต
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
ศาสนา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา
ศาสนาเปรียบเทียบ
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ศาสนา
3 คณะครุศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาไทย
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
4 คณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา
พุทธจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย
พุทธจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
5 คณะสังคมศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
6 วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
7 วิทยาเขตหนองคาย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
8 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
9 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
การพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสนา
10 วิทยาเขตเชียงใหม่ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
ภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
11 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
12 วิทยาเขตขอนแก่น พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
13 วิทยาเขตนครราชสีมา พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
การสอนภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
14 วิทยาเขตอุบลราชธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศาสนา
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
15 วิทยาเขตแพร่ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
16 วิทยาเขตสุรินทร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
17 วิทยาเขตพะเยา พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา
18 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์
19 วิทยาลัยสงฆ์เลย พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
20 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
21 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
22 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
ศาสนา
23 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
24 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
25 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
26 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
27 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา
28 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
29 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
30 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
31 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศาสนา
32 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสนา
33 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th