หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน | ส่วนงาน+นอกที่ตั้ง | สถิติ | สถิติ+นอกที่ตั้ง | สาขาวิชา |
ที่ ปริญญา สาขาวิชา

   1. บัณฑิตวิทยาลัย

1 โท ธรรมนิเทศ
2 โท ปรัชญา
3 โท พระพุทธศาสนา
4 โท สันติศึกษา
5 เอก ปรัชญา
6 เอก พระพุทธศาสนา
7 เอก สันติศึกษา

   2. คณะพุทธศาสตร์

1 ตรี ปรัชญา
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี ศาสนา
4 ตรี บาลีสันสกฤต
5 โท ศาสนาเปรียบเทียบ
6 โท พระไตรปิฎกศึกษา

   3. คณะครุศาสตร์

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
3 ตรี สังคมศึกษา
4 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
5 โท การบริหารการศึกษา
6 โท การสอนสังคมศึกษา
7 โท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
8 เอก พุทธบริหารการศึกษา
9 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

   4. คณะมนุษยศาสตร์

1 ตรี จิตวิทยา
2 ตรี ภาษาไทย
3 ตรี ภาษาอังกฤษ
4 ตรี พุทธจิตวิทยา
5 โท ชีวิตและความตาย
6 โท ภาษาศาสตร์
7 โท พุทธจิตวิทยา
8 โท ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
9 เอก พุทธจิตวิทยา
10 เอก ภาษาศาสตร์

   5. คณะสังคมศาสตร์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี เศรษฐศาสตร์
5 ตรี สังคมวิทยา
6 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7 ตรี นิติศาสตร์
8 โท การจัดการเชิงพุทธ
9 โท รัฐประศาสนศาสตร์
10 โท การพัฒนาสังคม
11 โท เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
12 เอก การจัดการเชิงพุทธ
13 เอก รัฐประศาสนศาสตร์
14 เอก รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
15 เอก การพัฒนาสังคม

   6. วิทยาเขตนครสวรรค์

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี ภาษาอังกฤษ
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา
6 โท การบริหารการศึกษา
7 โท พระพุทธศาสนา
8 โท รัฐประศาสนศาสตร์
9 เอก พุทธบริหารการศึกษา

   7. วิทยาเขตหนองคาย

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี ภาษาอังกฤษ
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี สังคมศึกษา
5 โท พระพุทธศาสนา

   8. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี ภาษาอังกฤษ
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา

   9. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐศาสตร์
3 ตรี สังคมศึกษา
4 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
5 โท พระพุทธศาสนา
6 โท การบริหารการศึกษา
7 โท การพัฒนาสังคม

   10. วิทยาเขตเชียงใหม่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี พุทธศิลปกรรม
4 ตรี ภาษาบาลี
5 ตรี ภาษาอังกฤษ
6 ตรี รัฐศาสตร์
7 ตรี สังคมศึกษา
8 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9 โท ปรัชญา
10 โท พระพุทธศาสนา
11 เอก พระพุทธศาสนา

   11. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี สังคมศึกษา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 โท รัฐประศาสนศาสตร์
6 โท พระพุทธศาสนา

   12. วิทยาเขตขอนแก่น

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี ปรัชญา
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 ตรี รัฐศาสตร์
6 ตรี สังคมศึกษา
7 โท การบริหารการศึกษา
8 โท ปรัชญา
9 โท พระพุทธศาสนา
10 โท รัฐประศาสนศาสตร์
11 เอก พระพุทธศาสนา
12 เอก ปรัชญา

   13. วิทยาเขตนครราชสีมา

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี การสอนภาษาไทย
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 ตรี รัฐศาสตร์
6 โท ปรัชญา
7 โท พระพุทธศาสนา

   14. วิทยาเขตอุบลราชธานี

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี ภาษาอังกฤษ
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี ศาสนา
6 ตรี สังคมศึกษา
7 โท พระพุทธศาสนา

   15. วิทยาเขตแพร่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 ตรี สังคมศึกษา
5 ตรี ภาษาอังกฤษ
6 โท พระพุทธศาสนา
7 โท รัฐประศาสนศาสตร์

   16. วิทยาเขตสุรินทร์

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา
6 โท พระพุทธศาสนา

   17. วิทยาเขตพะเยา

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี ปรัชญา
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี สังคมศึกษา
6 โท พระพุทธศาสนา
7 เอก พระพุทธศาสนา

   18. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

1 ตรี บาลีพุทธศาสตร์
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 โท วิปัสสนาภาวนา
4 โท พระพุทธศาสนา
5 เอก บาลีพุทธศาสตร์

   19. วิทยาลัยสงฆ์เลย

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   20. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี ปรัชญา
3 ตรี พระพุทธศาสนา
4 ตรี ภาษาอังกฤษ
5 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
6 ตรี สังคมศึกษา
7 โท พระพุทธศาสนา

   21. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   22. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

1 ตรี พระพุทธศาสนา

   23. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี ศาสนา
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   24. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1 ตรี พระพุทธศาสนา

   25. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี ศาสนา

   26. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   27. หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1 ตรี พระพุทธศาสนา

   28. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   29. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   30. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   31. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

   32. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   33. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   34. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   35. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   36. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์

   37. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   38. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1 ตรี รัฐศาสตร์
2 ตรี ศาสนา
3 ตรี การจัดการเชิงพุทธ

   39. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

1 ตรี การสอนภาษาไทย
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
4 ตรี รัฐศาสตร์

   40. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี สังคมศึกษา
4 ตรี รัฐศาสตร์

   41. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี ภาษาอังกฤษ
4 ตรี พุทธศิลปกรรม

   42. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   43. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี พระพุทธศาสนา
3 ตรี รัฐศาสตร์
4 โท พระพุทธศาสนา

   44. หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ

1 โท พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต

   45. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

1 โท พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
2 เอก พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)

   46. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์
3 ตรี พระพุทธศาสนา

   47. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี พระพุทธศาสนา

   48. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
4 ตรี รัฐศาสตร์
5 ตรี ศาสนา

   49. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

1 ตรี พระพุทธศาสนา
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์
3 ตรี ศาสนา

   50. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ
2 ตรี รัฐศาสตร์

หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th