หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นายจิรพัทธ์ ณ ศรีธะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554

2. พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม่ 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2538
ปริญญาเอก Docter of Philosophy Banaras Hindu University 2010

3. นายสมจิต ขอนวงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2538
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
ปริญญาเอก ปริญญาเอก Magadh University 2011

4. สายัณห์ อินนันใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 2539
ปริญญาเอก Ph.D. Dr.B.Ambetgar Marathawada University 2003
ปริญญาโท SOCIOLOGY MYSORE 1999

5. นางสาวพรสวรรค์ สุขไมตรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554