หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. นางสุมณเฑียร แก่นมณี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2519
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2524

2. นพรัตน์ รัตนวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555

3. นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ Mysore 2540

4. นางสายพิณ รุ่งวัฒนกิจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. Avondale College Australia 2543
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เชียงใหม่ 2521

5. นายปัญญา สุนันตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท Master of Arts Banaras Hindu University 2014
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559