หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา นานาชาติ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก Ph.D.(บาลีปรากิต) RTM.NAGPUR UNIVERSITY 2557
บาลี ป.ธ.4

2. ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท (ศน.ม) ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี (ศน.บ) ศาสนศาสตรบัณฑิต ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาเอก Buddhist Studies MAGADH University 2555

3. ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559